LTH-image

PiiA-Metrics

Projektet fokuserar på att svara på frågorna ”Vilka nyckeltal används i svensk processindustri idag?”, ”Skiljer sig nyckeltalen åt beroende på karaktäristiska företagsegenskaper?” samt ”Hur kan nyckeltal utbytas mellan olika mjukvaruapplikationer?”
Projektet avslutades 2016.

Idag är det viktigare än någonsin att företagen har välartikulerade mål och tydligastrategier; med väl uttalade sådana kan olika navigations-instrument användas för att styra företaget mot sina mål. Nyckeltal utgör ett möjligt navigations-instrument vilket kan användas av ansvariga på företag för att förstå om de är på väg åt rätt håll eller ej.

Genom användning av ett lämpligt set av nyckeltal kan områden som behöver extra fokus identifieras och åtgärder sättas in.

Idag samlas en mycket stor mängd data in från produktionsanläggningar varje vecka, dag, och timme. Genom att analysera denna datamängd kan viktig information om produktionen erhållas och presenteras genom olika nyckeltal, vilket i sin tur möjliggör att bättre beslut kan fattas. Det är dock viktigt att företag inte bara samlar in data planlöst utan att de även vet vilka nyckeltal de kan ha användning av och vilka nyckeltal som lämpar sig bäst för ett speciellt mål.

Detta projekt, vilket har namnet ”Nyckeltal i svensk processindustri (PiiA-metrics)” fokuserar på nyckeltal för processindustrin.

 

Upplägg

Projektet har tre tydliga arbetspaket (”WorkPackages (WP)”):

WP1: Vilka nyckeltal används inom svensk process industri idag?

För att svar på denna fråga ämnar vi sätta samman en referensgrupp med medlemmar ifrån olika processindustriella företag i Sverige, och kartlägga vilkanyckeltal som de använder sig av idag. Dessa nyckeltal kommer att kategoriseras enligt de tre dimensionerna; värdekedja (från råvara till slutprodukt), livscykel (från design till underhåll) samt tillverkning (från företags strategisk nivå till produktionsnära nivå).

WP2: Skiljer sig nyckeltalen åt beroende på karaktäristiska företagsegenskaper?

I ett förarbete för projektet har en typologi utarbetats med fokus på grundläggande produktionsrelaterade företagsegenskaper. Typologin består av tre perspektiv somär centrala för produktionsflöden inom processindustrin:

1. olika produktions-drivare (kundorderdrivet eller prognosdrivet)

2. olika produktions-moder (kontinuerlig eller intermittent), samt

3. olika produkt-objekt (kontinuerlig eller diskret).

Typologin ger en plattform för att kategorisera och klassificera de nyckeltal somanvänds inom processindustrin idag.

WP3: Hur kan nyckeltal utbytas mellan olika mjukvaruapplikationer?

Ett implementationsförslag på hur nyckeltal kan utbytas mellan olika produktionssystem kommer att arbetas fram. Implementationsförslaget kommer att bygga på XML-scheman och vara kompatibelt med övriga XML-scheman som definierats för utbyte av MES-relaterad information (dvs ISA95 och det relaterade B2MML). Implementationsförslaget kommer att gå under arbetsnamnet ”kpiML”.

 

Resultat

WP1: uppdatering kommer

WP2: uppdatering kommer

WP3: KPI-ML är utvecklat och framtaget. Arbetet har gjorts i samarbete med MESA XML working group. KPI-ML är nu publikt tillgängligt och finns för nedladdning hos MESA, via KPI-MLs hemsida.

Publikationer:

Lucke Matthieu (2016): "KPIs for Asset Management: A Pump Case Study", Master thesis. Available here

Uppdatering kommer ...